LodzPruszkówWarszawaZabki

Umowa użytkowania strony

Umowa użytkowania strony

Prosimy o dokładne przeczytanie umowy użytkowania strony, przed jej użyciem. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze wszystkimi lub niektórymi zapisami niniejszej umowy, prosimy o nie używanie Strony.

W celu pozyskaniainformacji na temat produktów i usług Sushi Story można użyć strony: https://pl.sushistory.com/  (zwana dalej „Stroną”). Wejście na stronę oraz jej używanie jest sankcjonowane niniejszą umową użytkowania strony (zwana dalej „Umową”) oraz innymi właściwymi regulacjami prawnymi. Wchodząc na stronę użytkownik oświadcza, że akceptuje treść niniejszej Umowy.  Umowamoże być zmodyfikowana w każdej chwili przez administratora strony: Sushi Story Polska Sp. z O. O. Nr. 5272977421 (zwana dalej „Firmą”). 

  1. Dostępność 

Stronajest dostępna wyłącznie dla indywidualnych użytkowników i podmiotów, które mogą legalnie zawierać umowy sankcjonowane odpowiednim prawodawstwem. Strona oraz jej serwisy nie są dostępne dla niepełnoletnich użytkowników. Używając Strony użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią. 

  2. Prawa własności 

Należy założyć, że każda widoczna na stronie treść lub cokolwiek, co zostanie przeczytane na Stronie jest chronione przez prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i inne prawa dotyczące praw własności, chyba że wskazano inaczej. Treści te nie mogą być użyte,z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie, bez pisemnej zgody prawowitego właściciela treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Strona, wszystkie obrazy, zdjęcia, niezależnie od źródła,obrazki,grafiki, dzieła sztuki, teksty zdefiniowane w innym miejscu tej Umowy, a także inne informacje i materiały znalezione na Stronie są chronione przez odpowiednie prawa ochrony własności intelektualnej. Uważamy nasze znaki towarowe za wartościowe zasoby i traktujemy poważnie wszystkie próby ich nieprawidłowego użycia. Prosimy o niewykorzystywanie naszych znaków towarowych, log, czy innych własności intelektualnych(takich jak zdjęć, tekstów, wyglądu strony lub jej formy) bez odpowiedniej pisemnej zgody.
Sushi Story przyznaje legalnym użytkownikom Strony odwołalne, nieodpłatne i niewyłączne prawo do: 
  • Oglądania Strony i materiałów znajdujących się na niej, na komputerze lub urządzeniu mobilnym przy użyciu wyszukiwarki;
  • Korzystanie z usług dostępnych na Stronie; 
  • Kopiowania i przechowywania treści ze Strony w pamięci cache wyszukiwarki użytkownika Strony, której używa w celach indywidualnych i niekomercyjnych; 
  • Drukowania treści ze Strony do własnego, niekomercyjnego użytku. 
SushiWok nie udziela użytkownikom innych praw do Strony i treści na niej wyświetlanych, co oznacza, że wszystkie prawa są zastrzeżone dla właściciela Strony.

3. Prywatność

SushiWok ceni sobie relacje z klientami i tym samym podejmuje działania w sprawie ochrony danych osobowych przy jednoczesnym zachowaniu dostępności informacji dla użytkowników strony. Administrator zbiera dane osobowe przy pomocy różnych narzędzi, z różnych części Strony. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.
Ta Strona używa „Analityki Google”, systemu analityki internetowej od Google, Inc. („Google”) oraz «Yandex.Metrica», systemu analityki internetowej od «Yandex LLC». Google Analityka oraz «Yandex.Metrica» używają tak zwanych plików Cookies, m.in. plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze i używane do analizowania Twojego użytkowania strony. Informacje wygenerowane przez pliki Cookies na temat Twojego użytkowania Strony (w tym adres IP) są zwykle przekazywane i przechowywyane na serwerach Google w USA oraz serwerach Yandex w Rosji. Google oraz Yandex używają danych w imieniu właścicieli Strony, w celu oceny użytkowania strony internetowej, opracowania raportów na temat aktywności strony internetowej dla administratora Strony, a także w celu umożliwienia wykonania innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej oraz internetu. Google oraz Yandex mogą przekazywać informację osobom trzecim, w przypadkach wymaganych przez prawo lub firmom analizującym dane w imieniu Google lub Yandex. Nie jest możliwe, by Google lub Yandex skojarzyło adres IP użytkownika z innymi danymi Google lub Yandex. Używając tej Strony użytkownik zgadza się, że dane, które zostały zebrane, mogą być przetwarzane przez Google lub Yandex w wyżej wymienione sposoby oraz w wyżej wymienionych celach. Więcej informacji w Polityce Cookies.

4. Zachowanie użytkownika

Użytkownik rozumie, że za wszystkie przesyłane informacje, dane, wiadomości i inne materiały odpowiada wyłącznie osoba, od której te materiały pochodzą. Oznacza to, że użytkownik, anie administrator Strony, jest odpowiedzialny za wszystkie treści i maile przekazywane przez Stronę.
Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z treści wyłącznie w dobrej wierze i na własny użytek, a nie w innych celach, takich jak odsprzedaż, niedopuszczalne przyswajanie lub zamieszczanie treści na stronach trzecich lub spekulacyjne, fałszywe albo nieuczciwe zamawianie usług.
Użytkownik nie będzie używał strony do:
A) Wysyłania informacji lub przekazywania treści, które są nielegalne, krzywdzące, zagrażające innym, obraźliwe, niepokojące, pokrętne, zawierające oszczerstwa, wulgarne, obsceniczne, naruszające prywatność innych osób, zawierające treści rasistowskie lub w inny spodób budzące wątpliwości;
B) Podszywania się pod inną osobę lub innego fałszywego powiązania z osobą lub jednostką;
C) Fabrykowania lub innych manipulacji tożsamością, w celu maskowania pochodzenia treści przechodzących przez Stronę;
D) Wysyłania wiadomości e-mail lub innego przekazywania treści, do których użytkownik nie ma praw lub treści, których nie może przekazywać w ramach stosunków umownych lub powierniczych (takich jak wewnętrzne informacje firmy, informacje zastrzeżone lub poufne, które uzyskano w ramach stosunku pracy lub w ramach klauzuli poufności);
E) Wysyłania wiadomości e-mail lub innych treści, które naruszają patenty, znaki towarowe, sekrety firmowe, prawa autorskie lub inne własności;
F) Wysyłania wiadomości lub innych treści zawierających nieautoryzowane reklamy lub materiały promocyjne;
G) Wysyłania wiadomości lub innych treści zawierających wirusy komputerowe lub inne fragmenty kodu komputerowego, pliki lub programy, które mogą zakłócać, niszczyć lub zmniejszać funkcjonalność każdego sprzętu komputerowego, oprogramowania lub sprzętu telekomunikacyjnego;
H) Ingerowania lub zakłócania pracy serwerów lub sieci połączonych ze Stroną lub naruszania jakichkolwiek wymagań, procedur, polityk i innych regulacji związanych ze Stroną;
I) Celowego lub niecelowego łamania praw lokalnych, wojewódzkich, narodowych lub międzynarodowych;

5. Odszkodowanie

Poprzez wejście na Stronę i jej używanie, użytkownik zgadza się na zabezpieczenie SushiStory, jej firmy zależnych, partnerów, agentów i pracowników, przed wszelkimi rozszczeniami i żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami prawników, wysnuwanymi przez osoby trzecie w związku z treściami zamieszczanymi, publikowanymi lub przesyłanymi przez użytkownika za pośrednictwem Strony, korzystaniem ze Strony, naruszeniem przez użytkownika warunków Umowy lub jakichkolwiek innych praw.

6. Modyfikacje Strony

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania i poprawiania niniejszej umowy w każdej chwili. Prosimy o regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco z najnowszą wersją Umowy.

7. Linki i reklamy

Strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Udostępniając te linki, Administrator nie wspiera, nie sponsoruje oraz nie rekomenduje tych stron internetowych, materiałów i usług przez nie świadczonych i nie jest odpowiedzialny za treści i usługi oraz inne sytuacje związane ze stronami trzecimi. Z uwagi na brak możliwości kontroli przez Administratora nad treściami takich stron i ich zawartością, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron zewnętrznych i ich zasobów oraz nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za produkty i materiały dostępne na tych stronach.
W celu usunięcia linku, prosimy o kontakt z Administratorem. Należy zwrócić uwagę, iż jeśli użytkownik nie posiada prawa do żądania usunięcia danego linku, jego usunięcie stanowi decyzją Administratora.

8. Zastrzeżenia

Użytkownik zgadza się na użytkowanie Strony na własne ryzyko. Zawartość strony jest udostępniania w takim stanie, jak widać i w miarę dostępności, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, jawnych, domniemanych czy ustawowych.Administrator nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji dotyczących dokładności, niezawodności, przydatności lub kompletności usług, treści lub materiałów na Stronie lub na stronach z nią powiązanych.
Administrator nie gwarantuje, że Strona, usługi, treści, materiały lub funkcje zawarte na Stronie będą dostępne przez cały czas, nieprzerwanie i że będą wolne od błędów, nie gwarantuje naprawiania błędów lub tego, że Strona, jej usługi, treści, materiały lub funkcje są wolne od wirusów i innych szkodliwych komponentów lub że są dokładne i kompletne. Jakikolwiek materiał pobrany lub pozyskany w inny sposób ze Strony jest wykorzystywany na własne ryzyko użytkownika i ponosi on wyłączną odpowiedzialność za możliwe uszkodzenia systemów komputerowych i utratę danych związane ze ściągnięciem takiego materiału.
Strona może zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i pominięcia. Administrator nie jest odpowiedzialny za żadne błędy typograficzne, fotograficzne, techniczne lub cenowe znajdujące się na Stronie. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, korekt i/lub usprawnień Strony oraz produktów i usług na niej umieszczonych, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

9. Ograniczenia i odpowiedzialność

Użytkownik rozumie i zgadza się z poniższym stwierdzeniem:
Pod żadnym pozorem, w tym między innymi z powodu zaniedbania, SushiStory oraz żadna z jego firm zależnych i partnerów nie ponoszą odpowiedzialności za utratę zysków, pokrycie kosztów lub jakichkolwiek inne straty związane z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Strony lub jej usług lub związanez dostępem lub niemożnością dostępu do Strony, poleganiem użytkownika na Stronie, usługach, treściach, materiałach, funkcjach,świadczeniem usług lub niemożnością skorzystania z nich, informacjami,nie ponosi także odpowiedzialności za inne szkody wynikajace z niemożności użytkowania, utraty danych lub zysków, niezaleznie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich strat i innych teorii odpowiedzialności (w tym zaniedbania).
Obowiązujące prawa mogą nie zezwalać na ograniczenie lub wyłączenie z odpowiedzialnościprzypadkowych lub celowych strat, wtedy powyższe ograniczenia i wyłączenia mogę nie mieć zastosowania do użytkownika. W żadnym wypadku nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika za wszystkie szkody, straty, roszczenia (w tym niedbalstwo i inne)nie przekroczy kwoty, którą użytkownik płaci, jeśli w ogóle, za dostęp do strony . Jeśli użytkownik jest niezadowolony ze Strony lub jej usług, członków, dostawców i/lub klientów z nią związanych, jedynym rozwiązaniem jestzaprzestanie korzystania ze strony i zerwanie niniejszej Umowę zgodnie z jej warunkami.
Poprzez wykorzystywanie Strony, wszyscy użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że SushiStory, wszystkie jej zależne firmy i partnerzy są zwolnieni i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty Strony (w tymchorób, strat, sporów, uszkodzeń ciała, śmierci, szkód majątkowych, roszczeń opartych na prawie reklamowym, zniesławienia, naruszenia prywatności, kosztów prawnych, związanych z użytkowaniem Strony, przyjęciem, posiadaniem, użyciem lub nieprawidłowym użyciem informacji, materiałów, usług lub produktów związanych ze stroną lub na niej nabytych).
10. Informacje ogólne
Niniejsza umowa stanowi konsensus między użytkownikiem a Administratorem i reguluje korzystanie ze Strony. Umowa i relacja między użytkownikiem a Administratorem jest określona prawami Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe informacje nie mają zastosowania w wypadku, gdy obowiązujące prawo w kraju stałego zamieszkania użytkownika wymaga stosowania innych praw lub jurysdykcji, które nie mogą być wyłączone przez umowę. Jeśli jakakolwiek klauzula niniejszej Umowy jest bezprawna, unieważniona lub w jakikolwiek inny sposób niemożliwa do wprowadzenia, to ta klauzula powinna być interpretowana oddzielnie i nie powinna wpływać na ważność i moc prawną pozostałych klauzul w Umowie.

11. Informacje zwrotne

W przypadku pytań, rekomendacji lub zauważenia naruszeń Umowy lub Strony, prosimy o informacje na adres e-mail [email protected]/
Prosimy o zwrócenie uwagi, iż wszystkie wiadomości wysyłane przez stronę internetową są możliwe do przechwycenia i nie mogą mieć zagwarantowanej poufności do czasu dotarcia do Administratora.